Peuterplus Voorstad Oost

Peuterplus Voorstad Oost is gevestigd binnen interconfessionele basisschool de Windroos aan de Bierstraat 54 te Deventer. Deze locatie is specifiek gericht op het aanbieden van VVE (Vroeg- en Voorschoolse educatie) aan kinderen vanaf 2 tot 4 jaar.

Er is een nauwe samenwerking met de Windroos, waarna er samen wordt gekeken of de kinderen laagdrempelig kunnen doorstromen van Peuterplus Voorstad Oost naar groep 1 van de Windroos. Er wordt gezamenlijk gebruik gemaakt van de faciliteiten zoals het schoolplein, gymlokaal en een digibord. Peuterplus Voorstad Oost streeft er naar dagelijks buiten te spelen of een uitje te maken.

Sinds januari 2014 is deze groep voor kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar gestart. Door laagdrempelig contact met de leerkrachten van de school, kan de overstap naar basisonderwijs vergemakkelijkt worden.

De kinderen worden spelenderwijs, klaargestoomd voor het basisonderwijs, aan de hand van de VVE methode Piramide. Binnen de groep van Peuterplus Voorstad Oost bieden we voornamelijk opvang aan kinderen met een VVE-toekenning, maar ieder kind is welkom.

Onze voordelen

Kindercentrum het Nestje heeft uitsluitend horizontale groepen. Vanwege de indeling van de leeftijden, kan er op laagdrempelig, ontwikkelingsgericht niveau, een activiteit en zorg aangeboden worden. Doordat er rekening gehouden is met de leeftijd, krijgen alle kinderen de ruimte om zich goed te kunnen ontwikkelen.

Kindercentrum ’t Nestje is mede-opvoeder in het gezin. Hierbij is het belangrijk een goede communicatie met de ouder te hebben en te onderhouden.

Sommige kinderen kunnen (nog) niet praten, of beheersen de moedertaal nog onvoldoende om met hun ouders te praten. Er gebeuren wel allerlei situaties op het kinderdagverblijf, die het kind zal verwerken en wil delen met de ouder.
Om de ouders te ondersteunen in de communicatie van kind naar ouder en vice versa, schrijft de pedagogisch medewerkster dagelijks de belevenissen en eventuele ontwikkelingen in een zogeheten overdrachtsschriftje. Doorgaans gebeurt dit voor de allerkleinsten, maar kan in overleg met de volgleidster geschreven blijven worden, wanneer het kind naar een andere groep gaat.
Wij hebben de ervaring met ouders dat het ook plezierig is om te lezen wat de kinderen hebben gedaan die dag. Wij vinden het ook leuk om te lezen wat de kinderen thuis allemaal ontdekken. Op deze manier kunnen we constant met elkaar afstemmen wat het beste is voor het kind.

Af en toe gaan de kinderen met de pedagogisch medewerkers een uitstapje maken. Dit kan variëren van; naar de speeltuin, de markt of de eendjes wandelen. Wanneer er vanuit een thema een groter uitstapje wordt georganiseerd, wordt u als ouder daarvan eerst op de hoogte gebracht. Op het inschrijfformulier of tijdens een intakegesprek maakt u als ouder kenbaar of uw kind mee mag met een uitstapje.
Voor de personeelsbezetting op de groepen wordt het leidster kind-ratio uit de CAO kinderopvang aangehouden. De kinderen worden opgevangen door deskundige pedagogisch medewerkers die vanuit de pedagogische visie van Kindercentrum ‘t Nestje op persoonlijke wijze een relatie opbouwt met de kinderen. Het is de taak van de pedagogisch medewerker om in de groep voorwaarden te scheppen die ervoor zorgen dat kinderen zich veilig voelen en zich kunnen ontwikkelen. Een pedagogisch medewerker werkt minimaal twee dagen in een groep. Dit in verband met de continuïteit en structuur voor kinderen, ouders en collega’s.
Bij Kindercentrum ‘t Nestje zijn naast het diploma, ook andere kwaliteiten en vaardigheden belangrijk voor het uitoefenen van het vak. Er wordt vooral veel belang gehecht aan communicatieve vaardigheden naar ouders, kinderen en collega’s. Daarnaast wordt het ook belangrijk gevonden dat een pedagogisch medewerker de capaciteit heeft om activiteiten te bedenken en uit te voeren in de groep en goed in staat is samen te werken.
Bij ziekte of verlof wordt de vaste pedagogisch medewerker, vervangen door een vaste invalkracht. Zo blijft de continuïteit voor de kinderen en u als ouder gewaarborgd.

Kindercentrum ’t Nestje, Peuterplus Voorstad Oost, vindt het belangrijk dat kinderen zich op ieder niveau kan ontwikkelen.
Binnen onze groep is rekening gehouden met het ontwikkelingsniveau en de leeftijden van de kinderen. Er zijn, vanuit de VVE methode Piramide, hoeken gecreëerd die op verschillende ontwikkelingsgebieden uitdaging kunnen bieden. Deze hoeken zijn uitgerust met het benodigde materiaal voor de betreffende hoek.

De groep is voorzien van een digibord. Op dit digibord laat de pedagogisch medewerkster filmpjes/foto’s/muziek of ander beeldmateriaal zien. Wanneer een thema afgesloten wordt, nemen zij samen de afgelopen periode door aan de hand van de gemaakte foto’s van dat thema. Dit zorgt voor herkenning en herhaling.

Er is voldoende leesmateriaal. De pedagogisch medewerksters gaan minimaal één keer per maand naar de bibliotheek om boeken te lenen. Deze boeken worden uitgezocht naar aanleiding van het lopende thema. Dit wordt vaak samen met de kinderen georganiseerd.
De groep is gevestigd binnen een basisschool, waardoor er een lage drempel ontstaan is in het contact met de kleuterklas. Kinderen krijgen hierdoor bekendheid met de gebruiken, normen en waarden en leren de leerkracht kennen.
Er zijn meerdere kleine tafels op de groep geplaatst waar de kinderen kunnen spelen, maar ook eten. De kinderen leren hierdoor, net zoals in de kleuterklas, in een kleine groep te spelen.

Kindercentrum ’t Nestje vindt het belangrijk dat kinderen spelenderwijs ontdekken en ontwikkelen, om zichzelf te mogen en kunnen zijn, maar ook om handvaten te krijgen binnen de maatschappij. VVE methode Piramide geeft kinderen spelenderwijs deze ruimte. Met de uitdagende activiteiten van Piramide is dit een feest. Het initiatief ligt in eerste instantie bij de kinderen. Waar nodig begeleiden de pedagogisch medewerkers bij het spelen en leren.

Piramide werkt volgens vier vaste stappen: Oriënteren, Demonstreren, Verbreden en Verdiepen. Daarmee wordt elk onderwerp dat aan bod komt telkens verder verkend. Piramide is een totaalprogramma.

Dat betekent dat er aandacht is voor alle ontwikkelingsgebieden:
• Persoonlijkheidsontwikkeling
• Sociaal-emotionele ontwikkeling
• Motorische ontwikkeling
• Kunstzinnige ontwikkeling
• Ontwikkeling van de waarneming
• Denkontwikkeling en ontwikkeling van het rekenen
• Taalontwikkeling en ontwikkeling van lezen en schrijven
• Oriëntatie op ruimte, tijd en wereldverkenning

De locatie

bierstraat

Foto’s interieur

Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven

Nieuws

Inloopochtend locaties Kindercentrum ’t Nestje 2017

Vanaf maandag 16 januari 2017 organiseren wij iedere maand een inloopochtend. Tijdens deze ochtend kunt [...]

OPEN HUIS & GRATIS inloopochtenden bij Het Nestje

In de week van maandag 21 november 2016 en vrijdag 25 november 2016 organiseren wij [...]

Voorleesontbijt met Opa & Oma woensdag 12 oktober 2016 (1e Nestje)/ donderdag 13 oktober (2e Nestje)

In de week van 5 t/m 16 oktober is het de Kinderboekenweek. Deze week staat [...]

[dc_social_wall id=”8155″]