Personeelsbeleid

Kindercentrum ‘t Nestje beschouwt haar medewerkers als de belangrijkste factor in de kwaliteit van hun dienstverlening. Er is een overkoepelend organogram opgesteld om inzichtelijk te maken hoe er gewerkt wordt binnen de organisatie als geheel.

Directie

Kindercentrum ’t Nestje, heeft een directrice. Zij zorgt voor de dagelijkse gang van zaken en het aannemen van nieuwe projecten.

Manager

Kindercentrum ‘t Nestje heeft een manager Kinderopvang in dienst. Zij is inhoudelijk verantwoordelijk voor met het beleid van de organisatie. Verder zorgt de manager voor een kwalitatief en kwantitatief goede personeelsbezetting en is zij regelmatig op de groepen aanwezig om het pedagogisch handelen van de pedagogisch medewerkers te begeleiden en aan te sturen.

Pedagogisch medewerkers

Voor de personeelsbezetting op de groepen wordt de leidster/kind-ratio uit de CAO kinderopvang aangehouden (www.1ratio.nl). De kinderen worden opgevangen door deskundige pedagogisch medewerkers die vanuit de pedagogische visie van Kindercentrum ‘t Nestje op persoonlijke wijze een relatie opbouwt met de kinderen. Het is de taak van de pedagogisch medewerker om in de groep voorwaarden te scheppen die ervoor zorgen dat kinderen zich veilig voelen en zich kunnen ontwikkelen. Een pedagogisch medewerker werkt minimaal twee dagen in een groep. Dit in verband met de continuïteit en structuur voor kinderen, ouders en collega’s. Bij Kindercentrum ‘t Nestje zijn naast het diploma ook andere kwaliteiten en vaardigheden belangrijk voor het uitoefenen van het vak. Er wordt vooral veel belang gehecht aan communicatieve vaardigheden naar ouders, kinderen en collega’s. Daarnaast wordt het ook belangrijk gevonden dat een pedagogisch medewerker de capaciteit heeft om activiteiten te bedenken en uit te voeren in de groep en goed in staat is samen te werken.

Groepshulp

Binnen Kindercentrum ‘t Nestje zijn, op sommige locaties, groepshulpen actief. Zij zorgen voor een paar extra handen in de groep. Taken als wassen, fruit klaar maken, bedden opmaken, etc. worden door de groepshulp gedaan zodat de pedagogisch medewerker tijd heeft voor de kinderen.

Invalkrachten

Kindercentrum ‘t Nestje werkt met een aantal vaste invalkrachten. Invalkrachten worden ingezet tijdens ziekte, vakantie of vrije dagen van de vaste pedagogisch medewerker. Hierbij wordt zoveel mogelijk gezorgd voor bekende gezichten voor de kinderen.

Stagiaires

Om ook toekomstige pedagogisch medewerkers de kans te geven om ervaring op te doen binnen het kinderdagverblijf zullen er jaarlijks stagiaires binnen Kindercentrum ‘t Nestje meedraaien. Stagiaires worden altijd boventallig ingezet, en zullen werken onder begeleiding van de ervaren krachten. Iedere stagiaire krijgt een pedagogisch medewerker toegewezen die de stage begeleiding op zich neemt. Wekelijks zal er een gesprek plaatsvinden tussen de stagiaire en de begeleider.

Verklaring omtrent Gedrag

Alle medewerkers binnen het Kindercentrum ‘t Nestje dienen een verklaring omtrent gedrag aan te leveren. Deze worden opgevraagd bij de gemeente. Op deze verklaring is te lezen hoe het gedrag van de betreffende persoon is beoordeeld. U kunt er vanuit gaan dat de pedagogisch medewerkers die bij het Kindercentrum ‘t Nestje werken allemaal beoordeeld zijn met ‘goed gedrag’.

Scholing

Kindercentrum het Nestje vindt het belangrijk dat de medewerkers op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen binnen de kinderopvang. Zij zullen regelmatig een cursus aangeboden krijgen, die aansluit bij de huidige ontwikkelingen.

 

Gratis inschrijven

We hebben nog enkele plekken beschikbaar!

Schrijf uw kind binnen 5 minuten in.
Gratis inschrijven

Nieuws

Noodopvang kinderopvang Deventer het Nestje

*Belangrijk* Beste ouders, zoals jullie weten gaan wij ook door. Door met kinderopvang voor ouders [...]

OPEN HUIS & GRATIS inloopochtenden bij Het Nestje

In de week van maandag 21 november 2016 en vrijdag 25 november 2016 organiseren wij [...]

Voorleesontbijt met Opa & Oma woensdag 12 oktober 2016 (1e Nestje)/ donderdag 13 oktober (2e Nestje)

In de week van 5 t/m 16 oktober is het de Kinderboekenweek. Deze week staat [...]

[dc_social_wall id=”8144″]